O Škole

Základní škola má 2 součásti:                    
  • základní škola, sídlo Vimperk, 1. máje 127, (1.-9.p.r.)
  • odloučené pracoviště ZŠ, sídlo Volary, U nádraží 512, (1.-9.p.r.) - celková kapacita ZŠ je 90 žáků
  • základní škola speciální, sídlo Vimperk, 1. máje 127, (1 třída, 1.- 9.p.r.) - kapacita 12 žáků
  • školní družina, sídlo Vimperk, 1. máje 127, (1 oddělení s kapacitou 12 žáků)
Velikosti tříd odpovídají nižšímu počtu žáků a pobyt v nich je tak přirozeně uzpůsoben individuálnímu vyučování.
 
Škola ve Vimperku 
- je bezbariérová (nájezdová rampa, schodišťová plošina pro vozíčkáře). Škola disponuje speciálními učebnami na dílenské práce, cvičnou kuchyňkou, školním pozemkem, třídami s jednomístnými nastavitelnými lavicemi a židlemi, počítačovou třídou, malou cvičebnou pro výuku Tv na I. stupni, školní knihovnou, hygienickým zázemím (WC, sprchy, šatna). Škola využívá pro výuku Tv na II. stupni tělocvičnu SŠ Vimperk Nerudova 267, dále je žáky využíván místní lehkoatletický areál a zimní stadion.

Školní družina má k dispozici jednu místnost v přízemí školy - ranní provoz od 6.45 hod. v pondělí a po zbytek týdne od 7.00 hod. Je bezplatná. Navštěvují ji žáci 1.-9.p.r. Pro odpolední činnost využívá jednu místnost v prvním patře školy.Provoz začíná v pondělí od 10.20 hod., v úterý od 10.20 hod., ve středu od 10.20 hod.,ve čtvrtek a v pátek od 12.20 hod. Provoz ŠD končí každý den v 15.35 hod.Žáci se mohou pod dohledem vychovatelky a pedagoga stravovat ve školní jídelně SŠ a ZŠ Vimperk.

Pedagogové využívají 4 kabinetů (Jč, přírodní vědy, pozemky, dílny) a sborovny s vybavením (kopírka, laminovací stroj).

Interiér školy je vybaven žákovskými pracemi.
 
Odloučené pracoviště Volary 
- disponuje 2 třídami vybavenými jednomístnými nastavitelnými lavicemi a židlemi, školní knihovnou, kabinetem, sborovnou (se 3 počítači přístupnými i žákům, kopírkou), hygienickým zázemím (WC,šatna).
Pedagogové pro výuku odborných předmětů (Tv, Pv) využívají učeben Základní školy Volary, v jejímž areálu se odloučené pracoviště nachází.

Interiér školy je vybaven žákovskými pracemi.

Charakateristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 9 ped. pracovníků   
( 4 ZŠp, 1 ZŠs, 3 asistentky pedagoga, 1 vychovatelka ŠD)   
                               
Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost se vzdělávat v odborných seminářích a doplnit si potřebnou kvalifikaci (speciální pedagogiku nebo speciálně pedagogické minimum).

Všichni pedagogičtí pracovníci prošli nebo procházejí proškolením v oblasti počítačové gramotnosti (Z+P), jsou proškoleni v oblasti BOZP a PO.

Ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik sociálně patologických jevů.

Mezi pedagogickými pracovníky panuje důvěra, vzájemná ochota a snaha vytvoření příznivého klimatu.

Charakteristika žáků

Škola Vimperk je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde vzděláváni žáci s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s vadami tělesnými, sluchovými a řečovými. Dále žáci, kteří selhávají na ZŠ běžného typu z důvodů nepodnětného rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroženými sociálně patologickými jevy.
  
Speciální vzdělání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením (PPP, SPC), na základě doporučení ošetřující dětské lékařky a žádosti rodičů.
 
Naše škola je školou spádovou.
 
Školu navštěvují ve vimperské části žáci z Vimperka, Bohumilic a U Sloupů
 
                            ve volarské části žáci z Volar a Stožce

RYCHLÝ KONTAKT

Základní škola

1. máje 127
385 01 Vimperk
Vimperk:
388 415 915
Volary:
388 333 162

Novinky

obrázek
Login
ZŠ praktická a speciální Vimperk a Volary

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy